MY MENU

주요연락처

- 회장 : 이상빈

주요업무: 학회총괄
전화: 010-3526-5827
E-mail: malraux21@hanmail.net

- 총무이사: 강준수

주요업무: 회원 및 학회 일반 관리
전화: 010-3231-8862
E-mail: kangminsk@anyang.ac.kr

- 재무이사: 박문정

주요업무: 회비/논문심사비/게재료
전화: 010-3560-5251
E-mail: mjss3002@hanmail.net

- 정보이사: 조수진, 원혜영

주요 업무: 홈페이지 관리

조수진
전화: 010-4047-8756
E-mail: susie4086@gmail.com

원혜영
전화: 010-8719-5446
E-mail: tiben@naver.com

- 편집장: 정윤길

주요업무: 학회지 발간 총괄
전화: 010-5068-8708
E-mail: totochung@hanmail.net

- 부편집장: 노동욱, 김성규, 권은영

주요업무: 논문투고
전화:    010-5873-1020(노동욱)
010-4464-9292(김성규)
010-4435-9400(권은영)

E-mail: legend0517@hanmail.net (노동욱)
rkensin@gmail.com (김성규)
anneun@hanmail.net (권은영)